همه برای شهر

نسخه‌ی کامل: مقالات سال ۹۶
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مقالات سال ۹۶

موضوع‌ها

 1. واکاوی معماری سنتی در دوره قاجار در عمارت دارالحکومه مفخم (0 پاسخ)
 2. ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و حس سلامتی ساکنین (م (0 پاسخ)
 3. تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن {ارایۀ یک مدل فرآیند علّی} (0 پاسخ)
 4. جایگاه نیازهای بنیادین انسان در سیر تحولات مسکن (مطالعه موردی: شهر اردبیل مبتنی بر پی (0 پاسخ)
 5. تحلیل چالش‌های تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران شهری در طرح‌های توسعه شهری؛ مورد مطالعاتی: طر (0 پاسخ)
 6. رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان (0 پاسخ)
 7. کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای (0 پاسخ)
 8. نسبت امروز و گذشته در آثاری از معماری مسکونی معاصر تهران (0 پاسخ)
 9. معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت شناسی و ویژگی‌های شخصیتی کاربر فضا در طراح (0 پاسخ)
 10. رابطه سیستم فعالیت‌های جمعی و پیکربندی خانه های کوهدشت با رویکرد نحو فضا (0 پاسخ)
 11. گونه‌شناسی و تحلیل هندسی و سازه‌ای یزدی‌بندی در معماری ایران (0 پاسخ)
 12. پیکره‌بندی فضایی، ادراک تراکم و تعاملات اجتماعی در محیط‌های مسکونی: ارائۀ یک مدل عل (0 پاسخ)
 13. رویکردی نو به معماری بومی در رابطه ی ساختاری آن با معماری پایدار (0 پاسخ)
 14. سیاست‌گذاری در بزرگ‌شهر تهران: روش‌های واکاوی دوگانۀ یکپارچگی- غیریکپارچگی (0 پاسخ)
 15. شناسایی علل عدم تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظ (0 پاسخ)